19 | 03 | 2018
Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Általános szállítási feltételek Nyomtatás E-mail

Piko Food & Drink Technologies Kft H-2072 Zsámbék, Csillagrdő utca. 29. a megrendelések teljesítését a következő feltételekkel fogadja és teljesíti:

 1. Az árajánlatok nem kötelezőek ránk nézve az ár, szállítási határidő és fizetési feltételek tekintetében mindaddig, amíg a megrendelés minden műszaki, kereskedelmi és pénzügyi részlete nem került egyeztetésre és nem győződtünk meg arról, hogy nem maradtak tisztázatlan pontok.
A megrendelés elfogadásáig az ajánlat nem jelent teljesítési kötelezettséget.
Az árajánlat a szállítási határidő tekintetében a pillanatnyi helyzetet tükrözi, nem jelent készlet vagy kapacitásfoglalást. A határidő szempontjából mindig a megrendelés befogadásakor érvényes lehető
ségek az érvényesek.
A tévedés jogát az ajánlat tartalmára vonatkozóan a visszaigazolásig fenntartjuk.
Hangsúlyozottan igaz ez a szóban (telefonon) adott ajánlatok eseten.
  

 2. Az árajánlat nem jelenti azt, hogy megvizsgáltuk az általunk megajánlott elemnek az adott feladatra való alkalmasságát.Az ajánlat kiadasanal feltételezzük, hogy megfelelő szakismerettel rendelkező személy (tervező illetve, karbantartó mérnök) által történt a kiválasztás, és ezen személy tisztában van a kiválasztott elem műszaki jellemzőivel, a feladatra való alkalmasságával, a beépítés feltételeivel és követelményeivel. Nem tudjuk, mert az összes körülmény ismeretének hiányában nem áll módunkban azt eldönteni, hogy a kiválasztás a feladatnak megfelelően helyes-e, az elem a teljes berendezésben rá bízott feladat ellátására képes-e. A kiválasztás helyessége, a csatlakozó gépelemeknek a megrendelés tárgyát képezi elemmel való megfelelő kapcsolata (méretek, tűrések, felületi minőségek, szilárdságok, azaz műszaki és anyagjellemzők) a tervező / karbantartó személy (összefoglalóan „megrendelő”) felelőssége.

3. Amennyiben a hajtáselem kiválasztása a mi általunk elvégzett műszaki számítás alapján történt, úgy a műszaki számítás és annak eredménye a mi tulajdonunk marad, szerzői jogi védelem alatt áll. A számítás eredményét a tudtunk és beleegyezésünk nélkül más termékre, vagy gyártmányra, illetve más szállítónál történő megrendelésre felhasználni ill. alkalmazni tilos. A műszaki számítás eredményéért felelősséget, csak olyan mértékben tudunk vállalni, amilyen mértekben a megrendelő (ajánlatkérő) az alkalmazás feltételeit, körülményeit és követelményeit velünk írásban közölte. A műszaki számítás eredményei és az annak alapján kiválasztott gépelemek, csak az általunk forgalmazott, vagy a mi jóváhagyásunkkal kiválasztott helyettesítő gyártmányokra érvényesek. A műszaki számításért nem vállalunk felelősséget abban az esetben, ha a megrendelő (ajánlatkérő) a számítás eredményét más szállítónál történő megrendelésre, vagy más gyártmányra kívánja alkalmazni.

4. Az ajánlat érvényessége eltérő megállapodás hiányában: 4 HET.

5. A vevő ajánlatkérésében nem szereplő, ezért az ajánlatadás időpontjában számunkra nem ismert, így az ajánlatban illetve a visszaigazolásban nem szereplő teljesítéseket (áru, szolgáltatás, dokumentumok, származási bizonyítvány, számlanyilatkozat) jogunk van külön kiszámlázni.

6. A szállítási határidő az összes részlet tisztázásával kezdődik. Nyersanyaghiány vagy egyéb előre nem látható, vagy elháríthatatlan akadály /vis maior/ nálunk, vagy bármely szállító partnerünknél, ami a gyártást vagy a szállítást akadályozza, továbbá munkaszüneti napok, kieső munkaidő nálunk vagy a szállítónk országában ennek megfelelően módosítja a szállítási határidőt, minden ránk nézve hátrányos következmény nélkül. A heti ciklusú szállítások miatt a nem fixen rögzített és egyeztetett határidőket +- 1 hét pontossággal tudjuk betartani.

7. A 4. pontnak megfelelően szállítónk okozta késedelmes szállítás következményeit, csak abban az esetben tudjuk külön megállapodás szerint átvállalni, ha a megrendelést, illetve visszaigazolást ennek tudatában a rendelt tételek foglalása előzte meg.

8. Az árú a számlaérték teljes kiegyenlítéséig a MI tulajdonunk marad (TULAJDONJOGFENNTARTAS).

9. A HUF-ban megadott árakat import vagy közösségi áru eseten az ajánlat időpontjában érvényes MNB – középárfolyamnak vagy/és a vámtételnek a számlánk ellenértéke hozzánk való beérkezésének napjáig történő 5 %-ot meghaladó változása eseten az ajánlati árakat jogunk van a számlánknak a vevő általi kegyeliteskor és az ajánlatadáskor érvényes középárfolyam aranyának megfelelően módosítani.

10. Az ajánlati árak kizárólag a megadott teljes darabszám megrendelése, egyidejű leszállíthatósága és a fizetési határidő elfogadása és betartása eseten érvényesek. Az ettől eltér darabszám, fizetési feltétel vagy részszállítási igény esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

11. Áraink eltérő megállapodás hiányában a Piko Industria Kft irodájában történő áruátvételre vonatkoznak. Postán, vasúton stb. a megrendelőhöz való árutovábbítás esetén felarat számítunk fel, mely járulékos költség (árumellék költség), így az áru érteket növeli és az áruval megegyező %-u ÁFA alapot képez. Eltérő megállapodás hiányában az árut beérkezése után (amennyiben az postán küldhető) postai úton azonnal a megrendelő címere küldjük.

12. A megrendelés módosítását csak feltételesen, törlését, csak külön megállapodás alapján tudjuk elfogadni. Szállítóink ebből eredő esetleges kötbérigényét és emiatt felmerült költségeinket teljes összegben jogunk van a megrendelőre továbbhárítani.

13. 20.000,- Ft-ig egyéb megállapodás hiányában visszaigazolást nem küldünk és a fizetést az áru átvételekor, készpénzben kérjük teljesíteni.

14. Az árajánlattól a megrendelésig terjedő időszakban a közbenső eladás jogát szállítónk és mi is fenntartjuk. Az árajánlat nem jelenti a megajánlott mennyiség lefoglalását. A raktárkészlet a megrendelés rögzítéséig változhat. Ennek megfelelően az ajánlati határidő, csak tájékoztató jellegű, abból levezetett kötbérigényt elfogadni nem tudunk. Határidő miatti kötbér kizárólag külön megállapodás alapján lehetséges, ha a megrendelést a kapacitások és készletek egyeztetése és foglalása előzte meg.

15. Készre jelentés után a megrendelőtől kérjük az áru 8 napon belüli. illetve a megrendelésben kért határidőn belüli elszállítását. Késedelmes elszállítás eseten tárolási költség felszámítására van jogunk.

16. Megrendelőinknek a szállítóink által nyújtott jótállást teljes mértekben továbbadjuk. Egyéb jótállási és szavatossági feltételek a vonatkozó rendeletek szerint érvényesek. A jótállás a beépítéstől számított 6 hónap, de max. a szállítástól számított egy év. A jótállás arra vonatkozik, hogy az általunk szállított gépelem rendelkezik azon műszaki jellemzőkkel és tulajdonságokkal, amelyeket a gyártó partnereink műszaki dokumentációi tartalmaznak. Ez fokozottan érvényes azokban az esetekben, ha a hajtáselem kiválasztásában nem működtünk közre és nem ismerjük a beépítési, terhelési és üzemeltetési körülményeket. Mindennemű jótállási és szavatossági igény jogosságának alapvető feltétele a megfelelő szakismerettel rendelkező személyzet által elvégzett szakszerű kiválasztás és rendeltetésszerű beépítés, üzemi környezet és karbantartás. Általunk nem ismert üzemeltetési körülmények, vagy terhelési viszonyok csak olyan mertekben esnek jótállási, vagy szavatossági kötelezettségeink körébe, amilyen mertekben ezen körülmények, illetve terhelések az adott műszaki előírások határain belül vannak. A garancia kopóalkatrészekre, csak bizonyíthatóan a mar a szállításkor is meglevő gyártási, vagy anyaghiba eseten áll fenn. Az üzemeltetési körülményeket is figyelembe vevő kopás, elhasználódás nem esik a garancia fogalma alá. A vevő általi tovább megmunkálás eseten a megmunkálással kapcsolatba hozható reklamáció eseten jótállási igény, csak anyaghibával kapcsolatban érvényesíthető.

17. Fenntartjuk a jogot arra, hogy szállítási nehézség, nagyobb mértékű árváltozás, anyaghiány vagy egyéb, nekünk fel nem róható ok miatt az ajánlatban szereplő gyártmányt azzal csereszabatos és műszakilag egyenértékű, árban azonos más gyártó termekével helyettesítsük.

18. Megrendelésével, majd értesítés után az áru elszállításával a megrendelő egyértelműen és kifejezetten kinyilvánítja, hogy az árajánlat szerinti általános, és a fizetési feltételeinket elfogadja és azoknak eleget tud tenni.

19. A megrendelés beérkezésével fenti feltételeinket a megrendelő tudomásul veszi és elfogadja. Ettől eltérő feltételeket a feleknek írásba kell foglalni és kölcsönösen elfogadni. A fentiektől eltérő, általunk el nem fogadott bárminemű feltétel semmis. Eltérő feltételekben való megállapodás csak a szóban forgó ügyletre érvényes.

20. Késedelmes fizetés eseten a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat plusz annak30%-a.

21. A fenti 14. pont értelmében a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az áru ellenértékének teljes kifizetéséig azon az eredeti állapot visszaállítását lehetetlenné tevő változtatást nem hajt végre, azt sem magában, sem beépítve harmadik felnek nem adja tovább. Az átadott áru csak a teljes kifizetés után válik a megrendelő szabad rendelkezésű tulajdonává (TULAJDONJOG-FENNTARTAS !!).

22. Jelen feltételeinkkel a megrendelő minden ezzel ellentétes vagy eltérő feltételeit visszautasítjuk, kivéve, ha valamely feltételt kifejezetten írásban elfogadtuk.

Budapest 2006. 06.01.

Piko Food & Drink Technologies Kft
Balogh Katalin
ügyvezető igazgató

 

 

Ajanlja ismeroseinek...

 
Webszerkesztő
BKS International BKS International